enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp
DOLAR
12,6306
EURO
14,2880
ALTIN
729,73
BIST
1.786
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Tekirdağ
Kuvvetli Sağanak
20°C
Tekirdağ
20°C
Kuvvetli Sağanak
Salı Yağışlı
14°C
Çarşamba Çok Bulutlu
13°C
Perşembe Parçalı Bulutlu
15°C
Cuma Sağanak Yağışlı
17°C

Yanlış Nerede ve Kimde?

Yanlış Nerede ve Kimde?
REKLAM ALANI
26.06.2021
A+
A-

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de şeh­rin sos­yal alan­la­rı­nın art­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin iki güzel ge­liş­me ya­şan­dı.Bir ta­ne­si Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­mı ger­çek­le­şen Sahil Dolgu Alanı 3. Etap Pro­je­si­nin hiz­me­te açıl­ma­sı,di­ğe­ri ise Sü­ley­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cü­neyt Yük­sel’in seçim va­at­le­rin­den bir ta­ne­si olan mil­let bah­çe­si­nin ya­pı­mı­na iliş­kin iha­le­ye çı­kı­la­ca­ğı ha­be­ri. Ge­li­şen ve dö­nü­şen, ka­sa­ba­lık­tan çık­ma­ya ça­lı­şan Sü­ley­man­pa­şa için güzel ge­liş­me­ler…
Sahil dolgu alan­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 4. Etap pro­je­si de ger­çek­leş­ti­ri­lir­se çok güzel bir sos­yal alan daha oluş­muş ola­cak.​Fakat; o alan­la il­gi­li yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen bir prob­lem söz ko­nu­su. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kadir Al­bay­rak, Sahil Dolgu Alanı 3. Etap pro­je­si­nin açı­lı­şın­da da bu ko­nu­ya de­ğin­di ve tüm si­ya­si­le­re çağ­rı­da bu­lun­du. Yasal ola­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ve­ril­me­si ge­re­ken 60 dö­nüm­lük ala­nın, dava açı­lıp ka­za­nıl­ma­sı­na rağ­men Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ve­ril­me­di­ği­ni be­lirt­ti… Kür­sü­den tüm si­ya­set­çi­le­re ses­len­di…
Öte yan­dan ise Sü­ley­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cü­neyt Yük­sel’in seçim va­at­le­ri ara­sın­da yer alan ve Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’na ait as­ke­ri alana ya­pıl­ma­sı plan­la­nan mil­let bah­çe­si­nin ya­pı­mı­na iliş­kin ça­lış­ma­lar baş­la­tıl­dı. İki be­le­di­ye ta­ra­fın­dan alın­mak ve proje ya­pıl­mak is­te­nen alan­lar mer­ke­zi hü­kü­me­te bağlı. Bir be­le­di­ye, en kısa sü­re­de buna ula­şır­ken,di­ğe­ri neden ula­şa­mı­yor? Bü­rok­ra­tın­dan si­ya­set­çi­si­ne, her­kes tek ama­cın halka hiz­met ol­du­ğu­nu her or­tam­da söy­ler­ken, bu iki olay ara­sın­da­ki durum neyin gös­ter­ge­si?
Sayın Yük­sel, ik­ti­dar par­tisi ile aynı par­ti­den ol­ma­sı­nın ay­rı­ca­lık ge­tir­me­di­ği­ni, si­ya­si görüş fark et­mek­si­zin, gidip gö­rü­şül­dü­ğün­de, is­te­nil­di­ğin­de ta­lep­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ifade eder­ken; Sayın Al­bay­rak’ın dava açı­lıp, ka­za­nıl­ma­sı­na rağ­men Bü­yük­şe­hir Bel­di­ye­si’ne ala­nın tah­sis edil­me­di­ği­ni dile ge­tir­me­si ka­fa­lar­da soru işa­re­ti bı­ra­kı­yor. Bu du­rum­da iki se­çe­nek var; ya si­ya­si rant dü­şü­nü­le­rek süreç uza­tı­lı­yor ya da Kadir Baş­kan is­te­me­si­ni, du­ru­mu halka an­lat­ma­sı­nı bil­mi­yor… Bence ikisi de… Bu­ra­da olan ise; hiz­met etme aş­kıy­la kol­tuk­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen­ler ta­ra­fın­dan hiz­met gö­tü­rü­le­me­yen halka olu­yor…
Haf­ta­ya dam­ga­sı­nı vuran ve ce­re­me­si­ni va­tan­da­şın çek­ti­ği diğer bir konu ise Sü­ley­man­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin Kar­lık Cad­de­si üze­rin­de ki as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan TESKİ ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ça­lış­ma… İki baş­ka­nın karşı kar­şı­ya gel­di­ği olay­da, Sü­ley­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cü­neyt Yük­sel, TESKİ’yi ha­in­lik­le suç­la­yıp, bo­ru­la­rın mev­zu­ata uygun şe­kil­de dö­şen­me­di­ği­ni dile ge­ti­rir­ken Te­kir­dağ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kadir Al­bay­rak, Sü­ley­man­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin as­falt­la­ma ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da alt ya­pı­ya zarar ver­di­ği­ni kay­det­ti.
Yük­sel, biz­zat su pat­lak­la­rı­nın ol­du­ğu yer­ler­de vi­de­olu gö­rün­tü­ler­le du­ru­mu an­la­tır­ken; Al­bay­rak, TESKİ’den gelen bil­gi­len­dir­me no­tu­nu sa­de­ce sos­yal medya he­sa­bın­dan pay­laş­tı. Bu­ra­da Kadir Baş­kan’ın hem ken­di­ni an­lat­ma hem de bil­gi­len­dir­me ko­nu­sun­da­ ki ek­sik­li­ği ve bazı ko­nu­lar­da ken­di­si­nin de eksik bil­gi­len­di­ril­di­ği tek­rar göz­ler önüne se­ril­di.
Kar­lık Cad­de­si’ndeki su bo­ru­la­rı­na belki iddia edil­di­ği gibi Sü­ley­man­pa­şa Be­le­di­ye­si ça­lış­ma­sı sı­ra­sın­da zarar ve­ril­miş olu­na­bi­lir… Ama hiç­bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­ma­dı­ğı alan­lar­da ya­şa­nan pat­lak­lar neden kay­nak­la­nı­yor? Kar­lık Cad­de­sin­de ya­şa­nan­lar­dan önce; Er­tuğ­rul Ma­hal­le­si İbra­him Müt­tef­fer­ri­ka par­kı­nın orada bir su pat­la­ğı­na denk gel­miş­tim ve her­han­gi bir ça­lış­ma da söz ko­nu­su de­ğil­di. Parke taş­la­rın ara­sın­dan sular çı­kı­yor­du. Neden bu kadar sık aynı prob­lem ya­şan­mak­ta? Ne­re­de ek­sik­lik ve yan­lış­lık ya­pıl­mak­ta? Bun­lar ce­vap­lan­ma­lı… Bu arada be­lir­til­di­ği gibi Ör­dek­li­de­re cad­de­sin­de, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda yoğun su bas­kın­la­rı mey­da­na ge­li­yor ve ölüm­ler ya­şa­nı­yor­du. Artık bun­lar ya­şan­mı­yor. Bu bir ba­şa­rı­dır ama onun ha­ri­cin­de tar­tış­ma ko­nu­su olan su pat­lak­la­rı­nın artık çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­re­ki­yor.
Ce­vap­lan­ma­sı ge­re­ken so­ru­lar as­lın­da çok basit… Bu­ra­da ki asıl temel sorun nedir? Sa­ha­da ça­lı­şan per­so­nel mi? Prob­lem­ler­le doğ­ru­dan il­gi­len­me­yen, Kadir Baş­ka­nın eksik bil­gi­len­di­ril­me­si ve bu yönde ka­mu­oyu­na açık­la­ma yap­ma­sı­na neden olan yö­ne­ti­ci­ler mi? Ya da bu ekibi oluş­tu­rup, on­la­ra gü­ve­nen­ler mi?

REKLAM ALANI
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.