Tekirdağ Sanayi Odası’na yargıdan vize

Tekirdağ Sanayi Odası’na yargıdan vize

Yayınlama: 21.12.2015
220
A+
A-


Tekirdağ Sanayi Odası’na yargıdan vize

 

26 Nisan 2013 tarihinde 1040 sanayicinin imzasıyla müstakil bir sanayi odası kurmak üzere TOBB’a başvuran Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti ‘olur’ alamayınca mahkemeye gitti. Toplam 1485 kalburüstü sanayicinin faaliyet gösterdiği Tekirdağ ilinde bağımsız sanayi odası kurulmasına Ankara 1. İdare Mahkemesi vize verdi. Mahkeme davalı TOBB’un iddialarını yersiz olduğuna karar verdi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kuruluşuna ‘olur’ verilmeyen Tekirdağ Sanayi Odası’na yargı vize verdi. Ankara 1. İdare Mahkemesi TOBB’un davacının taraf sıfatı bulunmadığı, davanın süresi içinde açılmadığı ve başvurunun yasal şartları taşımadığı iddialarının geçersiz olduğuna hükmetti.


Tekirdağlı sanayiciler 12 Aralık 2012’de Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti’ni oluşturarak 26 Nisan 2013 tarihinde 1040 sanayicinin imzasıyla müstakil bir sanayi odası kurmak üzere TOBB’a başvurdu. TOBB, yasal süresi içinde cevap vermeyerek başvuruyu zımnen reddetti. Bunun üzerine Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti Başkanı Ömer Sarıoğlu, yasal şartları taşıdıkları halde TOBB’un Tekirdağ Sanayi Odası’nın kuruluşunu hukuksuz olarak engellediği gerekçesiyle 26 Ağustos 2013’te Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.


İki yılı aşkın bir süredir devam eden davada mahkeme Tekirdağlı sanayicileri haklı bularak Tekirdağ Sanayi Odası’nın kurulabileceğine hükmetti.  T.C. Ankara 1. İdare Mahkemesi 2013/1580 esas nolu, 2015 /1595 karar nolu davada şu hususlara hükmetti:


“5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5. Maddesinde, ‘Odalar illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur. Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda bulunması zorunludur. Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır’ denilmektedir.


Tekirdağ İli ve İlçelerinde yer alan sanayiciler tarafından bağımsız bir sanayi odası kurulması için Tekirdağ Sanayi Odası Müteşebbis Heyeti oluşturulduğu, bu müteşebbis heyetin de 5174 sayılı Kanun uyarınca oda kurulması için gerekli olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin olumlu görüş verilmesi için başvuru yaptığı, başvuruda 1040 sanayicinin başvurusunun bulunduğu, bu 1040 kişiden 998 tanesinin Ticaret sicil müdürlüklerinde kaydının bulunduğu anlaşılmaktadır.


Mahkememizin 18.03.2015 ve 09.07.2015 tarihli ara kararı ile Tekirdağ İlinde kaç

sanayicinin bulunduğunun sorulduğu, verilen cevaplardan Tekirdağ Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün verilerine göre 2012 yılı sonu itibariyle 1371, 2013 yıl sonu itibariyle 1458, 2014 yıl sonu itibariyle 1485 sanayi sicil belgesi kaydı olan firma olduğu anlaşılmaktadır.


Bu durumda davacının başvurusunda yer alan 998 sanayici kaydının 5174 sayılı

Kanunun 5. Maddesi kapsamında Tekirdağ ilinde Sanayi ve Ticaret odasının bulunduğundan; Kanunun 5. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan müstakil sanayi odası kurulması yönünde bir başvuru olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, davacı başvurusunu Tekirdağ ilinde bulunan toplam sanayici sayısının yarısından fazla sanayicinin başvurduğu anlaşıldığından, davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 17/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” 


25 YILDIR SANAYİ ODASI KURULMADI


Türkiye’de 25 yıldan bu yana yeni sanayi kentleri ortaya çıkmasına rağmen, yeni bir Sanayi Odası kurulmadı. Sadece 2007’de mahkeme kararıyla Aydın Sanayi Odası kuruldu. Mevcut 12 sanayi odası kuruluş yıllarına göre şöyle.


Ege Bölgesi Sanayi Odası-1951,

İstanbul Sanayi Odası-1952,

Ankara Sanayi Odası-1963

Adana Sanayi Odası-1966,

Kayseri Sanayi Odası-1966,

Eskişehir Sanayi Odası-1968,

Denizli Sanayi Odası-1973,

Konya Sanayi Odası-1974,

Balıkesir Sanayi Odası-1981,

Gaziantep Sanayi Odası-1989,

Kocaeli Sanayi Odası-1989,

Aydın Sanayi Odası-2007.


TEKİRDAĞ SANAYİ ODASI TÜRKİYE’NİN

7’NCİ BÜYÜK SANAYİ ODASI OLACAK


Mevcut kurulu Sanayi Odalarının üye sayıları,

İstanbul Sanayi Odası’nın 13.000,

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 5.700,

Gaziantep Sanayi Odası’nın 4.500,

Ankara Sanayi Odası’nın 3.000,

Kocaeli Sanayi Odası’nın 2.200,

Adana Sanayi Odası’nın 1.807,

Konya Sanayi Odası’nın 1.373,

Denizli Sanayi Odası’nın 1.340,

Kayseri Sanayi Odası’nın 1.266,

Aydın Sanayi Odası’nın 752,

Eskişehir Sanayi Odası’nın 607,

Balıkesir Sanayi Odası’nın 972.


Tekirdağ ili genelinde kurulu 13 OSB ve bir serbest bölgede İl Sanayi Siciline kayıtlı 1485 kalburüstü sanayici mevcut. Bunlara küçük işletmeleri de eklersek sayı 1700’ü buluyor. Bu anlamda Tekirdağ Sanayi Odası Türkiye’nin 7’nci büyük Sanayi Odası olacak.